menu
Van Doorn

Van Doorn is gecertificeerd op trede 5 van de CO2 prestatieladder. Daarmee committeren wij ons aan het terugdringen van onze CO2 uitstoot. Wij meten en publiceren onze CO2 uitstoot zelf volgens de norm van de CO2 ladder. De norm kent vijf niveau’s van certificering, niveau 5 is de hoogste trede van de ladder. Van Doorn (Leeuwenstein Groep B.V.) is gecertificeerd op trede 5 van de CO2 prestatieladder. Ons CO2 Bewust Certificaat is hier te downloaden. 


De CO2 ladder in het kort uitgelegd:
Het doel van de ladder is (1) bedrijven te stimuleren om de eigen CO2 uitstoot - en die van hun leveranciers- te kennen en (2) permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om (3) die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien (4) de verworven kennis transparant te delen en (5) samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector. Een gecertificeerde organisatie voldoet op een bepaald niveau (en alle onderliggende niveaus) aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. Deze eisen komen voort uit vier invalshoeken:

  • Invalshoek A: Inzicht
  • Invalshoek B: Reductie
  • Invalshoek C: Transparantie
  • Invalshoek D: Participatie

 

A. INZICHT

Van Doorn rapporteert twee keer per jaar over de Scope 1, 2 en 3 CO2 emissies. Ook over de CO2 footprint van projecten met gunningsvoordeel publiceren wij jaarlijks. Een materialenanalyse gaf ons inzicht in onze meest materiële Scope 3 CO2 emissies. Ketenonderzoek gaf ons inzicht in CO2 genererende activiteiten.

Alle onderstaande rapportages en analyses kunnen worden gedownload.

CO2-footprint:

Materialenanalyse CO2-uitstoot in scope 3

Kwantificatie Scope 3:

Ketenonderzoek CO2-activiteiten:

 

B. CO2-REDUCTIE

Energiemanagementplannen:

 

C. TRANSPARANTIE

Van Doorn committeert zich aan CO2 reductieprogramma van overheid en/of NGO voor zowel het bedrijf als de projecten. Wij zijn transparant over onze inspanningen om onze CO2 uitstoot terug te dringen.

Hoe wij dat doen:

Energieconvenant Rivierengebied
Van Doorn is mede initiator en medeondertekenaar van een convenant dat tientallen ondernemers uit het Rivierengebied bindt om samen te werken aan het duurzamer maken van hun bedrijf. Bij het Energieconvenant zijn onder andere de overheidsorganisatie Regio Rivierenland en de Provincie Gelderland betrokken.

2% minder CO2 uitstoot per jaar. Dat is het doel van het energieconvenant. Dit doen we door gezamenlijk op te trekken bij uitwerkingen van besparingsmogelijkheden en door te monitoren. Wij maken hierbij gebruik van de milieubarometer; een online meetinstrument dat inzicht geeft in de milieuprestatie en bijbehorende kosten. De energiebesparende maatregelen richten zich op locaties (zoals verlichting en warmte) en op mobiliteit. Mobiliteit is een belangrijke energiefactor in de projecten van Van Doorn.

Klimaatplein
Van Doorn is Silver Partner van he initiatief ‘Klimaatplein’. In dit initiatief werken aansprekende partijen uit het bedrijfsleven en verschillende NGO’s samen om de CO2 uitstoot te verminderen. Op het klimaatplein worden ideeën en kansrijke initiatieven uitgewisseld.

Geldermalsen Energie neutraal in 2030
De gemeente Geldermalsen wil in 2030 een energie neutrale gemeente te zijn. Ook wij zijn aangesloten bij dit initiatief. Wij denken mee hoe wij binnen onze gemeente, samen met bewoners en het bedrijfsleven dit doel kunnen bereiken.

 

D. PARTICIPATIE

Om tot een serieuze reductie van CO2 te komen, kijken we verder dan onze eigen organisatie. Van Doorn is actief betrokken bij de volgende branche- en keteninitiatieven:

Duurzame leverancier
Van Doorn Groen neemt deel aan het programma Duurzame Leverancier. een initiatief van de vereniging van bouw- en infrabedrijven: Bouwend Nederland.

MVO-Wijzer
Van Doorn Groen heeft deelgenomen aan de ‘Vakgroep Groenvoorzieners VHG MVO- wijzer’. Dankzij deze commissie kon branchevereniging VHG de MVO-Wijzer introduceren; een praktische digitale wijzer waarmee aangesloten leden in kaart kunnen brengen waar hun bedrijf staat op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Energieconvenant Rivierengebied
Van Doorn is initiator en medeondertekenaar van het energieconvenant dat 20 ondernemers uit Geldermalsen en Neerijnen bindt om samen te werken aan het duurzamer maken van hun bedrijf. Doelstelling is om 2% CO2 per jaar minder uit te stoten. Dit willen ze doen door gezamenlijk op te trekken bij uitwerkingen van besparingsmogelijkheden en door te monitoren. Van Doorn maakt voor dit initiatief gebruik van de milieubarometer, een online meetinstrument dat de milieuprestatie en bijbehorende kosten inzichtelijk maakt.

Duurzame toepassingen voor vrijkomend maaisel
Van Doorn is al jaren actief op zoek naar duurzame toepassingen voor vrijkomend maaisel. Maaisel is een van de grootste afvalstromen op onze projecten. In 2019 zijn we gestart om het maaisel uit bermen en watergangen te verwerken volgens de Bokashi methode.

SilRainDo
Van Doorn Verkeer ontwikkelde, samen met de leverancier van verkeerssystemen en een carrosseriebouwer, de SilRainDo. Dit is een variant van de bekende RAIN-sets. Met de SilRainDo is er geen trekkend voertuig meer nodig bij verkeersmaatregelen. Dit resulteert in minder brandstofverbruik en een lagere CO2 uitstoot. Een echt keteninitiatief dus, waar wij samen met de leverancier nadachten over een duurzamere bedrijfsvoering.

Ketenanalyses
In 2015 voerden we twee ketenanalyses uit. We onderzochten bij twee van onze belangrijkste leveranciers de CO2 uitstoot die veroorzaakt wordt in de keten ‘leverancier – hoofdaannemer – klant’. Centraal stonden de dienstverlening bij verkeersmaatregelen en calamiteiten en de productie en leverantie van geleiderailmaterialen. Samen met onze leveranciers keken we waar reductie van CO2 uitstoot mogelijk is. De verkregen informatie deelden wij binnen onze branche.

Blik op brandstof
EVO, de branchevereniging van eigen vervoerders, ontwikkelde het brandstofreductieprogramma 'Blik op Brandstof'. Wij analyseerden voor dit programma ons brandstofverbruik. De verkregen resultaten gebruikten wij om een bedrijfsspecifiek reductieprogramma op te stellen.

Sturen op CO2
Dieselverbruik en de daarbij behorende CO2 uitstoot is een uitdaging waar elk bedrijf in de loonwerksector (waaronder ook de grootschalige groenactiviteiten van Van Doorn vallen) mee te maken heeft. Daarom ontwikkelde brancheorganisatie Cumela het programma ‘Sturen op CO2’. Dit programma bestaat uit bijeenkomsten waar leden onder andere kennis en ervaringen uitwisselen om zo elkaar te helpen de CO2 uitstoot te verminderen. Als lid van Cumela zijn wij graag bij deze bijeenkomsten aanwezig.

Informatie voor de deelnemers aan ons CO2-reductieconvenant: